Head Masters

New Era High School, Akola

Sr. No Head Masters Year
1 W. R. Kelkar 01/07/1952 – 30/06/1972
2 R. S. Phadke 01/07/1972 – 30/06/1976
3 S. K.Lote 01/07/1976 – 31/01/1988
4 S. N. Kelkar 01/02/1988 – 17/03/1990
5 S. V. Deshpande 17/03/1990 – 08/05/1993
6 S. G. Bapat 09/05/1993 – 30/04/1994
7 S. N. Vaishnao 01/05/1994 – 31/01/2001
8 P. G. Joshi 01/02/2001 – 30/09/2003
9 Mrs. N. P. Joshi 01/10/2003 – 30/06/2006
10 Mrs. S. V. Koranne 01/07/2006 – 29/02/2008
11 J.P. Kathalkar 01/03/2008 – 30/06/2012
12 M. N.Rellea 01/07/2012 – & onward